Name: Bengt Nilsson
Phone: +46761858232
Address: Kobjersv. 9B
22738 Lund
Sweden
See scheduled classes below

Hej och välkommen till den spännande och intressanta världen av nya möjligheter som accessconsciousness öppnar. Att välja access är att välja något som är mer än och som inte utesluter strävan efter upplysning. Jag vet något om upplysning. Sedan mars 2005 är jag upplyst och lever i ett upplyst tillstånd och det var åtskilliga år innan jag börjad med access. Den 23 januari 2010 gick jag min först accessbars kurs och fick då uppleva den fenomenalt djupa medvetna vila och avslappning som bars ger. Jag kan verkligen rekommendera accessbars. För allt i världen lär dig det så fort du kan. Jag vet något om djup vila och avslappning, jag har använt yoga och meditation sedan 12 års ålder och jag blev tidigt lärare i den meditationsform som det nu finns mest forskning kring och som visar att medveten djup vila ger positiva effekter på livets alla områden.

Faktiskt var det genom att lyssna på vad min kropp ville ha som jag hittade access. Min kropp ville också ha enlightenment – ett lättare levande för att uttrycka det lätt och enkelt.

Redan i 20 års åldern åkte jag land och rike runt som meditationslärarpionjär och det tänker jag göra om som accesspionjär med den skillnaden att nu har jag bestämt mig för att ta steget ut i världen.

Jag är vetenskapare, konstnär och musiker. Som vetenskapare kallar jag mig Bengt EM Nilsson för att särskilja mig från alla andra Bengt Nilsson som det finns ganska gott om i Sverige. Som konstnär och musiker kallar jag mig numera Erik Mikael eftersom det är lätt att uttala. Som Dj kallar jag mig Distinguishing EM eller Distem – jag är i första hand bluesgitarrist och så håller jag på med argentinsk tango när jag inte gör helt egen fenomenal musik.

De senaste 23 åren har jag gömt mig på en helt vanlig skola som lärare i fysik, matematik och teknik samtidigt som jag har bedrivit oberoende forskning hur man enkelt botar skolhat och lär eleverna älska skolan.

Under hela den här tiden har jag gjort flera anmärkningsvärda och samhällsnyttiga upptäckter som jag nu presenterar. Så nu är det dags att låta världen veta att jag finns.

Förutom mitt forskningsmaterial som jag nu publicerar håller jag på med ett flertal accessrelaterade böcker/publikationer för den internationella publiken. Access är lätt att tillämpa på vilket område som helst i livet för att skapa ungefär vilken förändring som helst.

Här är något av det jag arbetar med för tillfället:
• Yoga, meditation and AccessConsciousness – How does it get any better then this?
• Hate school? – POD & POC it all!
• Access Success
• Access World Peace
• Cult? What Cult? – The football cult or the stampcollectors cult?
• Astrology – How to destroy and uncreate it all

Det jag verkligen vill göra är att skapa Access Skolor. Ja faktiskt vill jag skapa Access Universitet och eftersom jag är en modest person väljer jag att börja med en symbolisk start av ett oberoende forskningsuniversitet och sedan inom en snar framtid, fortsätta med att generera vad som behövs för att starta en Access School Teacher Training Academy någonstans i Asien. Där till att börja med redan verksamma lärare kan vidareutbilda sig på medvetandets område.

Så om du tycker det här verkar intressant gå in på mina facebook sidor Access NonContextual Reality Research University – the seed, the flower och snart även the fruit.

Gå gärna också med i Botaskolhat.nu! Och om du vill bli kompis med mig så hittar du mig som Bengt Em Nilsson.

Jag startar även ett internationellt fredsparti Voice of World Peace Party – celebrating oneness and consciousness, där siktet är att arrangera fredsfester runt om i världen för att fira att det faktiskt är en hel del fred i människor och mer vill vi ha.

Du kommer att höra talas om mig!

Jag samarbetar gärna och lätt med vem som helst och är du upplyst även du, så mycket roligare för oss alla.

Eva Ardenmark - en av de verkliga accesspionjärena i Sverige - har också valt access trots eller kanske just på grund av att hon är upplyst, så vi har en extra dynamik tillsammans på våra kurser.


English version

Hi and welcome to an exciting and interesting world of new possibilities - the world of accessconsciousness. Choosing access is to choose something greater than and still not preclude the pursuit of enlightenment. I know something about enlightenment. Since March 2005 I am enlightened and I live in an enlightened state, and this was several years before I started with Access. I enjoyed my first accessbars class on January 23 2010 and experienced the phenomenal deep conscious rest and relaxation that bars allows to happen. I can really recommend access bars. For what ever you can, learn it NOW! I know something about deep rest and relaxation, I have used yoga and meditation since the age of 12 and I was an early teacher of Transcendental Meditation. Massive research show that conscious deep rest has a positive impact on all areas of life.

Actually, it was by listening to my body that I found access. My body liked to have some more enlightenment - an easier living, to put it simple and easy.

Already in my 20s, I travelled all over Sweden as a meditation teacher pioneer and I intend to do it again as an access pioneer with the difference that now I have decided to venture out into the world.

I´m a scientists, an artists and a musicians. As a scientists I call myself Bengt EM Nilsson to distinguish me from all the other Bengt Nilsson as there are quite a few of us in Sweden. As an artist and musician, I now call myself Erik Michael because it is easy to pronounce. As a Dj I call myself Distinguishing EM or Distem - I am primarily a blues guitarist and I´m also in to Argentine tango when I´m not creating my own very special phenomenal music.

The last 23 years I have kind of been hiding away as an ordinary school teacher of physics, mathematics and technology and at the same time I have conducted independent research on how to easily cure schoolhate and how to teach students to love school. During all this time I have made ​​several significant and socio-economicaly valuable discoveries that I now publish. So now it's time to let the world know that I exist.

In addition to my research material, I´m creating several access related books / publications for the international audience. Access is easy to apply to all areas of life to create just about any change you would like!

These are some I´m currently working on:
Yoga, meditation and AccessConsciousness - How does it get any better then this?
Hate school? - POD & POC It All!
Access Success
Access World Peace
Cult? What Cult? - The football cult or the stampcollectors cult?
Astrology - How to Destroy and Uncreate It All

What I really want to do is to create Access Schools. Yes indeed, I would like to create Access Universitys and since I am such a modest person I choose a symbolic start in creating an independent research university, and then in the near future to continue to generate what will allow the start of an Access School Teacher Training Academy somewhere in Asia. Where already active teachers can continue their education in the field of consciousness.

So if you think this sounds interesting go to my facebook page Access NonContextual Reality Research University - the seed, the flower and in a near future - the fruit.

And if you want to be friends with me you can find me on facebook as Bengt Em Nilsson.

I´m also inaugurating an international peace party - Voice of the World Peace Party - Celebrating oneness and consciousness. The target is to arrange peace festivals around the world to celebrate that there is actually already a lot of peace in people and we like to have more of that!.

You will hear of me!

Classes:
No matching Access Bars® classes found.